QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

Khi trở thành hội viên Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam, hội viên sẽ nhận được những quyền lợi sau:
– Được tham gia tập huấn và cập nhật các phương pháp GDMN đến các cơ sở GDMN một cách đồng bộ và rộng khắp (phương pháp truyền thống; phương pháp STEM and Art; Montessori; Emilia Reggio…);
– Được tư vấn vận dụng các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu quả vào việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc thù địa phương, vùng miền;
– Được hướng dẫn xây dựng quy trình quản trị, quản lý, xây dựng các quy định và hướng dẫn công việc trong nhà trường;
– Được hướng dẫn công tác truyền thông, nâng cao hiệu quả tuyển sinh của cơ sở GDMN NCL;
– Hỗ trợ định hướng các cơ sở GDMN NCL phát triển thành hệ thống GDMN theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp;
– Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế giữa Hiệp hội Mầm non Ngoài công lập Việt Nam với các tổ chức quốc tế, giáo dục mầm non Singapore, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ và các tổ chức quốc tế như UNICEF, các tổ chức phi chính phủ quốc tế như VVOB (Bỉ), Child Fund (Úc), xây dựng và củng cố uy tín của Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam và các thành viên của Hiệp hội, không chỉ ở Việt Nam, mà cả ở khu vực và quốc tế.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hai Linh

Tel: (+84) 848201096

Facebook: facebook.com/hiephoigiaoducmamnonngoaiconglapvn

Email: banthuky@mamnonvietnam.vn

LinkedIn:Vietnam Association for Non-public Preschool Education (VANPPE)